کدام یک گوشی بهتری است؟
1 vote · 1 answer

کدام یک را ترجیح می دهید؟
40 votes · 40 answers

عملکرد دوربین کدام یک بهتر می باشد؟
166 votes · 166 answers

عملکرد دوربین کدام یک بهتر می باشد؟
1022 votes · 1022 answers

به نظر شما کدامیک بهترین گوشی 2018 می باشد؟
362 votes · 362 answers

شما کدامیک را در زمینه طراحی انتخاب می کنید؟
9 votes · 9 answers

شما کدامیک را در زمینه فعالیت های ورزشی انتخاب می کنید؟
3 votes · 3 answers

به نظر شما در مجموع کدامیک عملکرد بهتری دارد؟
45 votes · 45 answers

شما کدامیک را در زمینه باتری انتخاب می کنید؟
4 votes · 4 answers

به نظر شما دوربین کدام گوشی در مجموع عملکرد بهتری دارد؟
790 answers

سوال یک: آیا بیشتر ازآنچه که فکر می کنید، وقت خود را صرف گوشی می کنید؟
0 votes · 0 answers
تلفن مشاوره ۰۴۱-۳۵۵۷۷۰۰۰
© ۱۳۹۹ سایمان دیجیتال
نتایج بیشتر
loading
done
منو اصلی