CES 20016

محصولات خانه‌های هوشمند
 تازه های محصولات خانه‌های هوشمند در نمایشگاه فناوری 2016 تاریخچه محصولات خانه‌های هوشمند در دهه گذشته محصولات خانه‌های هوشمند قسمتی از نمایشگاه‌های فناوری (CES) بوده‌اند. اما در دو سال اخیر تغییر...