آثار اجتماعی و اقتصادی ویروس کرونا بر دنیای تکنولوژی