کمپ شماره دو اپل

ساختمان شماره 2 شرکت اپل
طرح ساختمان شماره 2 شرکت اپل در سال 2011 استیو جابز مدیر اجرایی شرکت اپل در ژوئن 2011 با حضوری غیر منتظره در نشست شورای شهر کوپرتینو نقشه خود را برای...

yalada-1