نرم افزار های یادگیری زبان

معرفی برنامه های یادگیری زبان
یادگیری زبان دیگر به معنای داشتن روح دیگر است» از گفته های شارلمانی یکی از بنیان گذاران امپراطوری رم می باشد. یادگیری زبان یکی از فعالیت هایی است که روزانه به...

yalada-1