معرفی نرم افزار های آموزشی

معرفی برنامه های یادگیری زبان
یادگیری زبان دیگر به معنای داشتن روح دیگر است» از گفته های شارلمانی یکی از بنیان گذاران امپراطوری رم می باشد. یادگیری زبان یکی از فعالیت هایی است که روزانه به...

yalada-1