فعال سازی کلید میانبر تماس

برنامه ی تماس
برنامه ی تماس در مارشمالو تغییر کرده است ؟ ممکن است شما نیز متوجه شده باشید که در صفحه ی قفل اندروید مارشمالو، کلید میانبر برنامه ی تماس (برنامه شماره...

yalada-1