سطل آشغال برای اندروید

نرم‌افزار Dumpster
  نرم‌افزار Dumpster  چیست؟؟؟ امروزه ما با مشغله ذهنی که داریم در کارهای روزمره به‌اشتباه، کارهای انجام می‌دهیم که جبران آن‌ها برای ما قدری مشکل است اما به لطف فناوری...

yalada-1