امکان جدید Break up

امکان جدید take Break
امکان جدید take Break فیس‌بوک  تحت آزمایش‌های اولیه قطع ارتباط  با افراد کار بسیار خوش‌آیند و راحتی نیست، به‌خصوص وقتی شما با افراد در شبکه‌های اجتماعی دوست نزدیک باشید. فیس...

yalada-1